Loading...

SUBSIDIEPROJECTEN

Het Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg heeft als stichting 3 subsidies toegekend gekregen en via het Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) een bijdrage van de gemeentes.

 1. Subsidie van Provincie Limburg voor het ontwikkelen van het Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg
  Van de Provincie Limburg ontvangt RVS-ZL subsidie om het opzetten van het netwerk als geheel te ondersteunen. Deze subsidie loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2025.
  In de eerste projectfase (2022-2023) ligt de nadruk op het vliegwiel op gang te brengen. Om de haalbaarheid aan te tonen, moeten er namelijk initiële investeringen gedaan worden, die leiden tot een kostenpost in de opstartfase: dit omvat in eerste instantie met het verbinden van de partijen door middel van concrete ketencontracten. Voorbeelden zijn contracten tussen leveranciers en producenten die opgesteld en getekend zullen moeten worden, waarbij de kip-ei situatie tussen vraag en aanbod doorbroken moet worden (i.e. producenten willen lokaal verkopen, maar alleen als daar concrete contracten tegenover staan, waarbij verwerkende / kopende partij garanties wil voor de hoeveelheid en kwaliteit van de te leveren producten, en waarbij op voorhand prijsafspraken zullen moeten worden gemaakt).
  In tweede instantie is het optuigen van de randvoorwaarden voor de verkoop binnen het regionaal voedselsysteem noodzakelijk, zoals het verbreiden van een keurmerk voor Zuid-Limburgse producten, zodat consumenten en bedrijven weten dat de producten onderdeel zijn van het regionaal voedselsysteem. Daarnaast betreft het ook de initiële logistieke kosten van transport, op- en overslag en additionele verkooppunten (fysiek en digitaal).
 2. POP3 subsidie
  Vanuit het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3) is subsidie toegekend. Deze subsidie loopt van 1 maart 2023 tot en met eind februari 2024, en wordt, naast een eigen bijdrage, voor 50% door de Provincie Limburg en 50% vanuit een EU-bijdrage wordt gefinancierd.
  Samen met de projectpartners De Lexhy, Jongen-Budé, Innowastion en de Rabobank Zuid-Limburg Oost, worden in 4 pilots de logistieke en economische haalbaarheid getoetst en gedemonstreerd om de grootste productstromen in de regio ook lokaal af te zetten. Om dit te realiseren worden in de pilots aanbod en afzet verbonden en verknoopt, waarbij gezamenlijk de logistiek en marketing worden opgetuigd. De lessen die geleerd worden op het gebied van organisatie, contractmanagement, praktisch zaken m.b.t. ketenintegratie, flexibiliteit en het afstemmen van vraag en aanbod (dynamisch voorraadbeheer), zullen in de toekomst worden uitgebreid naar meerdere lokale productstromen en andere regio’s.
 3. Subsidie van Provincie Limburg voor de beweging RVS-ZL naar heel Limburg.
  Deze subsidie is specifiek aangevraagd om vanuit opgedane de kennis en ervaring met het Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg (RVS-ZL) te bewegen naar een Regionaal Voedselsysteem voor Limburg in 2025. De subsidie is toegezegd tegenover een eigen bijdrage die minimaal even groot moet zijn, en loopt van 1 juli 2023 tot en met eind september 2024.

Strategische samenwerking met het ESZL versterkt de doelen van bovenstaande projecten.
Via de verstrekte financiële middelen wordt de eigen bijdrage van de stichting versterkt, maar ook de samenwerking voor het ondersteunen met verknopen en verbinden en de aanpassingen in beleid en regelgeving op gemeentelijk niveau zijn cruciaal voor het succes van het Regionale VoedselSysteem.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland